Corespondența cu factorii de decizie

 


În luna decembrie 2016 am trimis o scrisoare către Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație, în care am solicitat alocarea resurselor financiare pentru reabilitarea drumului de conexiune a străzii cu stradela Sf. Andrei.

Răspunsul scrisorii scanate o puteți vizualiza: aici


La data de 21 decembrie 2015 am trimis o scrisoare către Primăria Municipiului Chișinău, prin care am solicitat domnului primar generale Dorin Chirtoacă includerea în bugetul pentru 2016 a unor fonduri pentru acoperirea următoarele cheltuieli privind reabilitarea parcului Zaikin:

– amenajarea căilor de acces și cărărilor pietonale;

– amenajarea unor trotuare de-a lungul laturilor parcului;

– amenajarea terenului de sport;

– amenajarea centrului comunitar;

– amenajarea căilor de acces în trepte;

– iluminarea parcului pe timp de noapte;

– instalarea unui gard de protecție în jurul transformatorului electric;

– amenajarea unor rigole din bucăți de piatră naturală, de-a lungul scărilor, prin care se vor evacua apele pluviale către captatoarele de ape pluviale situate în partea de jos a str. Iv. Zaikin;

– curățarea arborilor bătrâni care riscă să cadă sau tăierea crengilor uscate;

– plantarea arborilor noi;

– plantarea arbuștilor;

– instalarea unor semne de circulație rutieră care să restricționeze circulația transportului în parc;

Răspunsul scrisorii scanate o puteți vizualiza: aici


În data de 30 octombrie 2015 am trimis o invitație Preturii sectorului Rîșcani, prin care i-am solicitat domnului pretor interimar, Tudor Călugăreanu sau altui reprezentant al preturii să participe la adunarea publică care a avut loc în data de 1 noiembrie, în Parcul Zaikin.

Scrisoarea scanată o puteți vizualiza: aici


 

Pe 3 noiembrie 2015 am înregistrat demersul prin care solicităm Centrului de Sănătate Publică să avizeze soluția de reamplasare a containerilor de gunoi din parcul Zaikin

Scrisoarea scanată o puteți vizualiza: aici


 

Pe 13 noiembrie 2015 am înregistrat demersul prin care solicităm Î.M. să elibereze condițiile tehnice pentru instalarea cișmelei cu apă potabilă în parc.

Scrisoarea scanată o puteți vizualiza: aici


 

Pe 13 noiembrie 2015 am înregistrat demersul prin care-i solicităm Î.M. EXDRUPO să avizeze construcția porțiunii de drum care unește str. Sf. Andrei cu str-la Sf. Andrei.

Scrisoarea scanată o puteți vizualiza: aici


 

Pe 17 noiembrie 2015 am înregistrat demersul către DGAURF prin care-i solicităm domnului Ivan Carpov să ne elibereze extrasul planului de încadrare în teritoriu a soluției de reamplasare a gunoiștei, necesară pentru avizarea proiectului de către Centrul de Sănătate Publică.

Scrisoarea scanată o puteți vizualiza: aici


 

Pe 23 decembrie 2014 a fost depusă la Primăria Mun. Chișinău, cu codul de înregistrare 02-115/9276, o propunere de Acord de Parteneriat și Colaborare pentru realizare proiectului ”Un Parc Pentru Comunitate”, ce ține de reabilitarea Parcului Zaikin.

Aici găsiți copia scanată a scrisorii de însoțire.

Textul Acordului propriu-zis:

Primăria Municipiului Chișinău, reprezentată prin Dorin Chirtoacă, Primarul General al Municipiului Chișinău, numită în continuare Primărie, și Asociaţia Tinerilor Artiști din Moldova Oberliht reprezentată de Vladimir Us, președinte, denumită în continuare „Asociație” își propun să încheie prezentul acord, în scopul facilitării, optimizării și aprofundării colaborării între părțile nominalizate în proiectul „Un Parc pentru Comunitate” care urmărește reabilitarea scuarului situat la intersecția străzilor Sf. Andrei şi Iv. Zaikin (denumit în continuare Parcul Zaikin).

Prin prezentul acord se stabilește:

art. 1 Scopul acordului

Acest acord se referă la proiectul „Un Parc pentru Comunitate” – Reabilitarea Parcului Zaikin, elaborat și implementat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău.

art. 2 Obligațiile părților

2.1 Primăria Municipiului Chisinău

2.1.1 Primăria se angajează să susțină, în măsura angajamentelor stabilite în prezentul acord, din punct de vedere tehnic, logistic, financiar și în plan administrativ demersurile înaintate de Asociația Oberliht cât și acțiunile sale inițiate în cadrul proiectului „Un Parc pentru Comunitate” (reabilitarea Parcului Zaikin).

2.1.2 Primăria deleghează o persoană care va asigura legătura între Asociație și Primărie și/sau subdiviziunile acesteia. Persoana delegată de asemenea va asista Asociația Oberliht la soluționarea unor probleme urgente sau dificultăți neprevăzute ce ar putea apărea pe parcurs.

2.1.3 Primăria, ca beneficiar principal al acestui proiect, scutește de taxe administrative procedurile legate de obținerea certificatelor de urbanism și autorizaților de construire, facilitează la maximum procedurile de obținerea a certificatului de urbanism ce va permite demararea activităților legate de acest proiect.

2.1.4 Primăria include proiectul de reabilitare a Parcului Zaikin în planurile urbanistice vizate cât și în bugetul pentru 2015 și, după necesitate, în 2016.

2.1.5 Primăria va anunța oficial acest proiect și acord de parteneriat prin diverse moduri (pe pagina web, în Consiliu Municipal, presă, etc.)

2.2 Asociaţia Tinerilor Artiști din Moldova Oberliht

2.2.1 Asociația Oberliht se angajează

– să dezvolte proiectul din punct de vedere conceptual (prin implicarea unor experți locali și străini (arhitecți, urbaniști, sociologi/antropologi, artiști etc.) și prin consultații publice), și să-l implementeze din punct de vedere arhitectural, consultînd Direcția Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei și alte subdiviziuni ale sale;

– să asigure informarea locuitorilor din jurul Parcului Zaikin despre toate etapele procesului de reabilitare;

– să joace rolul de mediator între locuitori și între Primărie;

– să propună un program anual de evenimente socio-culturale pentru acest parc;

– să furnizeze Primăriei informații cu privire la derularea proiectului;

– să documenteze foto/video/audio activitățile/evenimentele proiectului;

– să promoveze Primăria (inclusiv subdiviziunile municipale) în calitatea sa de partener și susținător al proiectului prin amplasarea logo-ului Primăriei pe publicațiile și tipăriturile aferente proiectului.

art. 3 Termenele acordului

3.1 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui și este încheiat pe o perioadă nedeterminată.

3.2 Acest acord poate fi reziliat la inițiativa uneia dintre părți în baza unei notificări în scris expediate cu 30 zile înainte.

Făcut la Chişinău, 22 decembrie, 2014, în 2 exemplare originale în limba română.


 

Publicitate